Φορολογικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ •    Φορολογική υποστήριξη •    Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα •    Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας •    Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα •    Τακτικοί έλεγχοι •    Οργάνωση συστήματος και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου •    Επιμέλεια εκπόνησης και εφαρμογής αναλυτικής λογιστικής •    Ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση επιχειρήσεων