Λογιστικές Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ •    Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών •    Εποπτεία λογιστικών διαδικασιών •    Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου •    Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ •    Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ •    Δηλώσεις ΦΜΑΠ •    Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ •    Σύνταξη Συνάφειας •    Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων •    Φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τον  Ν.2753/99…