Φορολογικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Φορολογική υποστήριξη
•    Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
•    Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας
•    Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα
•    Τακτικοί έλεγχοι
•    Οργάνωση συστήματος και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου
•    Επιμέλεια εκπόνησης και εφαρμογής αναλυτικής λογιστικής
•    Ίδρυση, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση επιχειρήσεων