Λογιστικές Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•    Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών
•    Εποπτεία λογιστικών διαδικασιών
•    Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
•    Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
•    Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
•    Δηλώσεις ΦΜΑΠ
•    Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ
•    Σύνταξη Συνάφειας
•    Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων
•    Φορολογία εισοδήματος σύμφωνα με τον  Ν.2753/99
•    Εργατικά – Ασφαλιστικά
•    Υποστήριξη σε ζητήματα εφαρμογής τεχνολογίας  πληροφορικής
•    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας